Dział projektów międzynarodowych

Strona główna » Nauka » Dział projektów międzynarodowych » Centrum Symulacji Medycznych

Centrum Symulacji Medycznych

Nazwa Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego:
Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukac­ja Rozwój

Tytuł Pro­jek­tu:
Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Wartość pro­jek­tu: 33568532,83 ZŁ
Okres real­iza­cji: 1.02.2016 r. – 31.12.2020 r.
Typ pro­jek­tu: Eduka­cyjny
Wydzi­ał: Pro­jekt ogól­nouczel­ni­any

Cel główny pro­jek­tu:
Pod­niesie­nie jakoś­ci ksz­tałce­nia kadry medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi poprzez real­iza­cję pro­gramów roz­wo­jowych z wyko­rzys­taniem nowopow­stałego Cen­trum Symu­lacji Medy­cznej.

Efek­ty zewnętrzne:
1) Opra­cow­anie Pro­gra­mu Roz­wo­jowego w zakre­sie ksz­tałce­nia kadr medy­cznych — dos­tosowanie pro­gra­mu ksz­tałce­nia do obow­iązu­ją­cych przepisów
2) Stworze­nie nowoczes­nego Cen­trum umożl­wia­jącego prowadze­nie ksz­tałce­nia z zakre­su symu­lacji medy­cznych — jedyne Cen­trum w wojew­ództwie
3) Pozyskanie unikalnej wiedzy od ekspertów zagranicznych
4) Ksz­tałce­nie kadry medy­cznej na najwyższym świa­towym poziomie

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP