Dział projektów międzynarodowych

EIT HEALTH

Nazwa Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego:

EIT HEALTH

Tytuł Pro­jek­tu:

EIT HEATLH

Wartość pro­jek­tu: 131 105 EUR

Okres real­iza­cji:  01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Typ pro­jek­tu: Eduka­cyjne, Akcel­er­a­cyjne, Innowa­cyjne, Wspier­a­jące

Wydzi­ał: Pro­jek­ty między­nar­o­dowe – real­iza­tor CIiTT

Cel główny pro­jek­tu:

Główne cele EIT Health to pro­mowanie warunk­ów zdrowego try­bu życia, akty­wnego starzenia się oraz poprawa samopoczu­cia osób w całej Europie. Kon­sor­cjum finan­su­je i real­izu­je pro­jek­ty w trzech obszarach: Accel­er­a­tor wspiera innowac­je na poziomie komer­c­jal­iza­cji badań oraz dostępu do rynków zagranicznych; Cam­pus staw­ia na edukację i zapew­nia spec­jal­is­tom warun­ki do roz­wo­ju w obszarze przed­siębior­c­zoś­ci ofer­u­jące wysok­iej jakoś­ci pro­gramy szkole­niowe; Inno­va­tion kon­cen­tru­je się na inter­dyscy­pli­narnych dzi­ała­ni­ach poświę­conych zróżni­cow­anym potrze­bom opie­ki zdrowot­nej w kra­jach europe­js­kich.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP