Dział projektów międzynarodowych

SMART AGEING CAMP 2018

Nazwa Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego:

EIT HEALTH

Tytuł Pro­jek­tu:

SMART AGEING CAMP 2018

Wartość pro­jek­tu: 49 905 Euro

Okres real­iza­cji: 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Typ pro­jek­tu: Akcel­er­a­cyjny

Wydzi­ał: Pro­jekt ogól­nouczel­ni­any – real­iza­tor CIiTT

Cel główny pro­jek­tu: wal­i­dac­ja innowa­cyjnych pro­jek­tów firm ofer­u­ją­cych pro­duk­ty dla klien­tów 50+ z dziedziny MedTech, Biotech oraz eHealth

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP