Dział projektów międzynarodowych

Strona główna » Nauka » Dział projektów międzynarodowych » Studiujesz – Pracujesz!

Studiujesz — Pracujesz!

Nazwa Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego:
Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukac­ja Rozwój

Tytuł Pro­jek­tu:
Studi­u­jesz — Pracu­jesz! Pro­gram staży zawodowych dla stu­den­tów Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, w odpowiedzi na potrze­by społeczeńst­wa oraz rynku pra­cy.

Wartość pro­jek­tu: 1314180 ZŁ
Okres real­iza­cji: 1.05.2016 r. – 31.12.2017 r.
Typ pro­jek­tu: Eduka­cyjny + stype­n­dia stażowe
Wydzi­ał: Nauk o Zdrow­iu

Cel główny pro­jek­tu:
Pod­niesie­nie kom­pe­tencji 120 stu­den­tów stanow­ią­cych 33% ich licz­by 2 ostat­nich semes­trów studiów stacjonarnych I stop­nia na kierunk­ach o pro­filu prak­ty­czny­mi tj. diete­ty­ka, zdrowie pub­liczne i ratown­ict­wo medy­czne na Wydziale Nauk o Zdrow­iu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi poprzez real­iza­cję wysok­iej jakoś­ci kra­jowych i zagranicznych pro­gramów stażowych.

Efek­ty zewnętrzne:
1) Uprak­ty­cznie­nie studiów
2) Stworze­nie warunk­ów dla stu­den­tów do naw­iąza­nia kon­tak­tów z przed­staw­iciela­mi rynku pra­cy
3) Kon­frontac­ja zajęć prak­ty­cznych z teorią
4) Zasile­nie rynku pra­cy wyk­wal­i­fikowany­mi pra­cown­ika­mi
5) Możli­wość wyse­lekcjonowa­nia przez firmy potenc­jal­nych pra­cown­ików

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP