ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ NOWOTWORÓW

Strona główna » ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ NOWOTWORÓW

ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ NOWOTWORÓW

ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ NOWOTWORÓW

Komór­ki czer­ni­a­ka z guzów pobier­anych od pac­jen­tów są hodowane w różnych mikrośrodowiskach w celu ustal­e­nia opty­mal­nych warunk­ów dla zachowa­nia feno­ty­pu wyjś­ciowego guza. Hodowle 3D są uży­wane w bada­ni­ach biologii czer­ni­a­ka i odpowiedzi komórek na leki prze­ci­wnowot­worowe, w tym ter­apeu­ty­ki celowane i bib­liote­ki leków oraz związ­ki nowozsyn­te­ty­zowane.

Kierownik jednostki

prof. zw. dr hab. n. med. Mał­gorza­ta Czyż

Słowa kluczowe

czer­ni­ak, feno­typ, leki prze­ci­wnowot­worowe

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP