Zakład Biologii Strukturalnej

Strona główna » Zakład Biologii Strukturalnej

Zakład Biologii Strukturalnej

Zakład Biologii Strukturalnej

Zain­tere­sowa­nia badaw­cze sku­pi­a­ją się na poz­na­niu moleku­larnych mech­a­nizmów chorób meta­bol­icznych (Ges­ta­tion­al Dia­betes Mel­li­tus, GDM), właś­ci­woś­ci­ach prze­ci­wut­le­ni­a­ją­cych ekstrak­tów roślin­nych, zwłaszcza ekstrak­tu z wiesioł­ka. Kole­jnym obszarem zain­tere­sowań badaw­czych jest wyko­rzys­tanie metabolomi­ki do oce­ny pro­filu lipi­d­owego błon komórkowych ery­tro­cytów kobi­et ze zdi­ag­no­zowaną GDM. Bada­nia prowad­zone są we współpra­cy z Car­lą Fer­reri z ISOF CNR w Bolonii.

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med. Lucy­na Woź­ni­ak

Słowa kluczowe

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP