ZAKŁAD BIOSTATYSTYKI I MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

Strona główna » ZAKŁAD BIOSTATYSTYKI I MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

ZAKŁAD BIOSTATYSTYKI I MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

ZAKŁAD BIOSTATYSTYKI I MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

Zakład prowadzi bada­nia transla­cyjne łączące różne gałęzie medy­cyny i biologii moleku­larnej, wyko­rzys­tu­jąc przy tym narzędzia z min. infor­maty­ki, statysty­ki czy matem­aty­ki. Prowadz­imy dzi­ałal­ność naukową, dydak­ty­czną oraz usłu­gową w zakre­sie: pro­jek­towa­nia badań naukowych, biostatysty­ki, wdraża­nia nowych rozwiązań bioin­for­maty­cznych do nauk medy­cznych oraz studiów pody­plo­mowych z biostatysty­ki.

Kierownik jednostki

dr hab. n. med. Woj­ciech Fendler
prof. UM w Łodzi

Słowa kluczowe

medy­cy­na transla­cyj­na, biostatysty­ka, onkolo­gia, radioter­apia

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP