ZAKŁAD CHEMII BIOMOLEKULARNEJ

Strona główna » ZAKŁAD CHEMII BIOMOLEKULARNEJ

ZAKŁAD CHEMII BIOMOLEKULARNEJ

ZAKŁAD CHEMII BIOMOLEKULARNEJ

Bada­nia naukowe prowad­zone w Zakładzie idą w dwóch kierunk­ach: syn­tezy i bada­nia akty­wnoś­ci bio­log­icznej nowych analogów pep­ty­dów opi­oid­owych oraz bada­nia akty­wnoś­ci prze­ci­wnowot­worowej nowych syn­te­ty­cznych analogów związków pochodzenia roślin­nego.

Kierownik jednostki

dr hab. n. med. Katarzy­na Gach-Janczak, prof. uczel­ni

Słowa kluczowe

recep­to­ry opi­oid­owe, mody­fikac­je syn­te­ty­czne, badanie powinowact­wa, testy funkcjon­alne, badanie akty­wnoś­ci prze­ci­w­bólowej, apop­toza, cykl komórkowy, uszkodzenia DNA, lin­ie komórkowe nowot­worowe i praw­idłowe

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP