Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji

Strona główna » Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji

Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji

NAZWA JEDNOSTKI

Zakład Chemii Far­ma­ceu­ty­cznej, Anal­izy Leków i Radio­far­ma­cji

DANE KONTAKTOWE DO KIEROWNIKA JEDNOSTKI

prof. dr hab. Elż­bi­eta Miki­ciuk-Olasik

ewa.misiak-kazmierczak@umed.lodz.pl

+48 42 677 92 90

Zakład Chemii Far­ma­ceu­ty­cznej, Anal­izy Leków i Radio­far­ma­cji — Kat­e­dra Chemii Far­ma­ceu­ty­cznej
ul. Muszyńskiego 1
90–151 Łódź

 

SKŁAD ZESPOŁU NAUKOWEGO

 

prof. dr hab. Elż­bi­eta Miki­ciuk-Olasik

dr hab. prof. nadzw. Paweł Szy­mańs­ki

dr hab. prof. nadzw. Joan­na Siko­ra

dr Mag­dale­na Markow­icz-Piasec­ka

dr Pauli­na Olszews­ka

dr Elż­bi­eta Żurek

dr Ireneusz Bili­chows­ki

mgr Kami­la Czar­nec­ka

 

KRÓTKI OPIS I CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

 

W Pra­cowni Bioanal­izy prowad­zone są bada­nia oce­ny bioz­god­noś­ci i bioak­ty­wnoś­ci nowych związków i związków pochodzenia nat­u­ral­nego w opar­ciu o bada­nia in vit­ro z wyko­rzys­taniem krwi ludzkiej oraz hodowli komórkowych. W Pra­cowni Radio­far­ma­cji prowad­zone są poszuki­wa­nia nowych radio­far­ma­ceu­tyków jako narzędzi diag­nos­ty­cznych oraz wielo­funkcyjnych związków w lecze­niu choro­by Alzheimera.
Słowa kluc­zowe: bioz­god­ność, in vit­ro, ogól­ny potenc­jał hemo­stazy, krzep­nię­cie, inhibito­ry AChE, Alzheimer

 

OSIĄGNIECIA JEDNOSTKI: PROJEKTY ORAZ PUBLIKACJE

Pro­jekt: W poszuki­wa­niu nowych pro­leków met­forminy. Bada­nia in vit­ro — bioz­god­ność i far­makokine­ty­ka — współpra­ca z Uni­ver­si­ty of East­ern Fin­land

 

Pro­jekt: Nowe hybry­dy pochod­nych tetrahy­droakry­dyny jako inhibito­ry acety­lo­choli­noester­azy o wielok­ierunk­owym dzi­ała­niu.

  1. Met­formin and its sulfe­namide pro­drugs inhib­it human cholinesteras­es activ­i­ty. Oxid Med Cell Longev, 2017
  1. Met­formin – a future ther­a­py for neu­rode­gen­er­a­tive dis­eases. Pharm Res, 2017
  1. Tetrahy­droacri­dine deriv­a­tives with flu­o­roben­zoic acid moi­ety as mul­ti­func­tion­al agents for Alzheimer’s dis­ease treat­ment. Bioorg Chem, 2017
  1. Nov­el tetrahy­droacri­dine and cyclopen­taquino­line deriv­a­tives with flu­o­roben­zoic acid moi­ety induce cell cycle arrest and apop­to­sis in lung can­cer cells by acti­va­tion of DNA dam­age sig­nal­ing. Tumor Biol, 2017
  1. Syn­the­sis, physic­o­chem­i­cal and bio­log­i­cal stud­ies of tech­netium-99m labeled tacrine deriv­a­tive as a diag­nos­tic tool for eval­u­a­tion of cholinesterase lev­el, Bioorg Med Chem, 2017

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP