ZAKŁAD ENDOKRYNOLOGII PŁODNOŚCI

Strona główna » ZAKŁAD ENDOKRYNOLOGII PŁODNOŚCI

ZAKŁAD ENDOKRYNOLOGII PŁODNOŚCI

ZAKŁAD ENDOKRYNOLOGII PŁODNOŚCI

Główne kierun­ki zain­tere­sowań naukowych: pato­geneza zmi­an nowot­worowych w jądrze, hor­mon­al­na kon­tro­la sper­mato­genezy, endokryno­log­iczne aspek­ty różni­cow­a­nia płciowego, bada­nia nad proce­sa­mi starzenia się mężczyzn, przy­czyny zaburzeń płod­noś­ci u mężczyzn, doskonale­nie diag­nos­ty­ki i ter­apii zaburzeń męskiego układu płciowego, wpływ czyn­ników środowiskowych na zaburzenia roz­wo­ju i czyn­noś­ci męskiego układu płciowego.

Kierownik jednostki

prof. dr hab. med. Jolan­ta Słowikows­ka-Hilcz­er

Słowa kluczowe

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP