ZAKŁAD ENDOKRYNOLOGII STARZENIA

Strona główna » ZAKŁAD ENDOKRYNOLOGII STARZENIA

ZAKŁAD ENDOKRYNOLOGII STARZENIA

NAZWA JEDNOSTKI

Zakład Endokrynologii Starzenia

DANE KONTAKTOWE DO KIEROWNIKA JEDNOSTKI

dr hab. n. med. Adam Gesing
pro­fe­sor nadzwycza­jny UM
e‑mail: adam.gesing@umed.lodz.pl

SKŁAD ZESPOŁU NAUKOWEGO

dr hab. n. med. Adam Gesing
pro­fe­sor nadzwycza­jny UM

dr n. med. Ilona Zawa­da-Jędrysi­ak

KRÓTKI OPIS I CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (SŁOWA KLUCZOWE)

W Zakładzie Endokrynologii Starzenia prowad­zone są bada­nia doty­czące oce­ny potenc­jal­nych mech­a­nizmów, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem roli tkan­ki tłuszc­zowej i adipokin oraz szlaku syg­nałowego insuli­nowego, mogą­cych uczest­niczyć w reg­u­lacji dłu­goś­ci życia z wyko­rzys­taniem zwierzę­cych mod­eli doświad­czal­nych [głównie dłu­go żyją­cych myszy z osłabioną osią hor­mon wzros­tu (GH)–insulinopodobny czyn­nik wzros­tu typu I (IGF‑I)].

Słowa kluc­zowe: starze­nie; dłu­gowieczność; dłu­go żyjące myszy (GHRKO i Ames dwarf)

OSIĄGNIECIA JEDNOSTKI: PROJEKTY ORAZ PUBLIKACJE

Grant NCN (2017–2020): „Czy tkan­ka tłuszc­zowa może korzyst­nie wpły­wać na dłu­gość życia? Oce­na potenc­jal­nych mech­a­nizmów, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem roli osi GH-IGF‑I, szlaku insuli­nowego i pro­ce­su zapal­nego na przykładzie dłu­go żyją­cych karłowatych myszy Ames df/df” (dr hab. prof. nadzw. A. Gesing)

Pro­jekt badaw­czy: „Far­mako­log­iczne gen­erowanie uczu­cia chło­du z wyko­rzys­taniem ter­more­cep­torów zim­na (Tran­sient Recep­tor Poten­tial Ankyrin A1; TRPA1 i Tran­sient Recep­tor Poten­tial Melas­tatin M8; TRPM8), a zjawisko ter­moreg­u­lacji: nowe imp­likac­je w otyłoś­ci i cukrzy­cy typu 2” (pro­jekt real­i­zowany we współpra­cy z Nation­al Agri-Food Biotech­nol­o­gy Insti­tute (NABI), Mohali, Indie) (dr hab. prof. nadzw. A. Gesing)

Gesing i wsp., J Geron­tol A Biol Sci Med Sci 2017; 72: 1054–61.

Gesing i wsp., J Geron­tol A Biol Sci Med Sci 2013; 68: 639–51.

Gesing i wsp., Exp Geron­tol 2014; 58: 219–29.

Zawa­da i wsp., Aging (Albany NY) 2015; 7: 195–204.

Stout i wsp., Onco­tar­get 2015; 6: 26702–26715.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP