ZAKŁAD MEDYCYNY RODZINNEJ

Strona główna » ZAKŁAD MEDYCYNY RODZINNEJ

ZAKŁAD MEDYCYNY RODZINNEJ

ZAKŁAD MEDYCYNY RODZINNEJ

Zakład łączy wyso­ki poziom ksz­tałce­nia teo­re­ty­cznego z infor­ma­c­ja­mi prak­ty­czny­mi doty­czą­cy­mi dzi­ałal­noś­ci lekarzy rodzin­nych. Prowadzi bada­nia naukowe w tem­atyce medy­cyny rodzin­nej doty­czące m.in. opie­ki nad chory­mi przewlek­le w prak­tykach lekarzy rodzin­nych, zapo­b­ie­ga­niu hos­pi­tal­iza­cjom ludzi starszych czy przestrze­ga­niu zale­ceń lekars­kich.

Kierownik jednostki

prof. dr hab. Prze­mysław Kar­das

Słowa kluczowe

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP