Zakład Molekularnych Mechanizmów Komórkowych

Strona główna » Zakład Molekularnych Mechanizmów Komórkowych

Zakład Molekularnych Mechanizmów Komórkowych

NAZWA JEDNOSTKI

Zakład Moleku­larnych Mech­a­nizmów Komórkowych

 

DANE KONTAKTOWE DO KIEROWNIKA JEDNOSTKI

dr hab. Katarzy­na Sobier­a­js­ka, prof. uczel­ni
katarzyna.sobierajska@umed.lodz.pl
608 32 70 42

Zakład Moleku­larnych Mech­a­nizmów Komórkowych
Mazowiec­ka 6/8, 92–215 Łódź

 

SKŁAD ZESPOŁU NAUKOWEGO

dr inż. Katarzy­na Sobier­a­js­ka

dr Mag­dale­na Wik­tors­ka

dr Izabela Sacewicz-Hof­man

dr Woj­ciech Ciszews­ki

mgr Katarzy­na Wiec­zorek

mgr Mar­ta Wawro

 

KRÓTKI OPIS I CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

 

 • badanie moleku­larnych mech­a­nizmów towarzyszą­cych pro­gresji raka okrężni­cy, w tym spowodowanych przemi­ana­mi nabłonkowo- i śród­błonkowo-mezenchy­mal­ny­mi (EMT i EndMT).
 • charak­terysty­ka nowych szlaków uczest­niczą­cych w prze­bu­dowie cytoszkiele­tu (angażu­ją­cych MRTF, beta-tubu­liny i fil­am­inę A), które zwięk­sza­ją migrację komórek i ich inwazyjność.
 • anal­iza mech­a­nizmów reg­u­lu­ją­cych starze­nie się komórek śród­błon­ka, leżą­cych u pod­staw patologii układu ser­cowo-naczyniowego.

 

OSIĄGNIECIA JEDNOSTKI: PROJEKTY ORAZ PUBLIKACJE

Pub­likac­je:

 

 1. Wawro M.E.*, Sobier­a­js­ka K.*, Ciszews­ki W.M., Wag­n­er W., Frontczak M., Wiec­zorek K., Niewiarows­ka J. Cell Sig­nal. 2017;38:26–38, IF‑3,94
 1. Ciszews­ki W.M.*, Sobier­a­js­ka K.*, Wawro M.E., Klopoc­ka W., Chefczyńs­ka N., Muzy­czuk A., Siekacz K., Wujkows­ka A., Niewiarows­ka J. BBA-MRC 2017;S0167-4889(17)30233–1, IF‑4,52
 1. Wiec­zorek K., Wik­tors­ka M., Sacewicz-Hof­man I., Bon­cela J., Lewińs­ki A., Kowal­s­ka M.A., Niewiarows­ka J. Exp Cell Res. 2017;359(1):163–170, IF‑3,55
 1. Sobier­a­js­ka K., Wiec­zorek K., Ciszews­ki W.M., Sacewicz-Hof­man I., Wawro M.E., Wik­tors­ka M., Bon­cela J., Papiews­ka-Pajak I., Kwas­ni­ak P., Wyro­ba E., Cierniews­ki C.S., Niewiarows­ka J. BBA-MRC 2016 1863(9):2221–33; IF‑5,13
 1. Pantsu­la­ia I., Ciszews­ki W.N. i Niewiarows­ka J. Age­ing Res Rev. 2016;29:13–25; IF‑7,53

 

Pro­jek­ty:

 

 1. MINIATURA; NCN; 2017–2018
 1. MAESTRO; NCN; 2012–2018
 1. MOMENTO — Mol­e­c­u­lar Mech­a­nisms of Tis­sue Fibro­sis; pol­sko-nor­wes­ka współpra­ca badaw­cza; NCBR; 2013–2016
 1. HARC; UE; 2013–2016

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP