ZAKŁAD NEFROPATOLOGII

Strona główna » ZAKŁAD NEFROPATOLOGII

ZAKŁAD NEFROPATOLOGII

ZAKŁAD NEFROPATOLOGII

Główne obszary badań: bada­nia pato­mech­aniz­mu uszkodzenia ner­ki w glomeru­lopa­ti­ach, immunopa­tolo­gia kłębuszkowych zapaleń nerek, immun­odi­ag­nos­ty­ka i mikroskopia elek­tronowa w diag­nos­tyce biop­unk­tatów nerek, biop­s­ja ner­ki, nefropa­tia, IgA zespół ner­czy­cowy i neo­plaz­ja, immuno­his­to­chemiczne mark­ery prog­nos­ty­czne w nowot­worach, komór­ki lim­foidalne, makrofa­gi, komór­ki dendry­ty­czne w mikrośrodowisku nowot­worów złośli­wych, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem guzów głowy i szyi, przemi­ana nabłonkowo-mezenchy­mal­na.

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med. Mał­gorza­ta Wągrows­ka-Danilewicz

Słowa kluczowe

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP