Zakład Toksykologii

Strona główna » Zakład Toksykologii

Zakład Toksykologii

Zakład Toksykologii
90–151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
48 426779147

prof. dr hab. n. med. Anna Kilanow­icz-Sapota
stanowisko: pro­fe­sor
funkc­ja: Dziekan Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego — Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny
funkc­ja: Kierown­ik Kat­edry Toksykologii — Kat­e­dra Toksykologii
funkc­ja: Kierown­ik Zakładu Toksykologii — Zakład Toksykologii

Zakład Toksykologii
Kat­e­dra Toksykologii
+48 426779144

dr hab. n. farm. prof. UM Elż­bi­eta Brucha­jz­er
dr n. farm. Adam Daragó
prof. dr hab. n. roln. Jerzy Falandysz
dr n. farm. Bar­bara Frydrych
dr n. farm. Michał Klim­czak
dr n. med. Mał­gorza­ta Kuchars­ka
dr hab. n. med. Marzen­na Nasi­adek
dr n .med. Joan­na Stragierow­icz
Ilona Matu­si­ak  — tech.
Katarzy­na Mikoła­jczyk  — tech.
Jolan­ta Cieślic­ka — sekre­tar­ka

 

KRÓTKI OPIS I CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Główne kierun­ki naukowo-badaw­cze:

  1. badanie toksykokine­ty­ki i toksy­cznoś­ci kseno­bio­tyków na mod­elu zwierzę­cym
  1. pier­wiast­ki niezbędne i toksy­czne w eti­ologii różnych nowot­worów u ludzi
  1. oce­na dzi­ała­nia kse­noe­stro­gen­nego tru­cizn z grupy TZO
  1. oce­na skład­ników toksy­cznych w żywnoś­ci i kos­me­tykach
  1. przy­go­towywanie raportów toksyko­log­icznych (toksykolo­gia, toksykome­tria, toksykokine­ty­ka, trwałe zanieczyszczenia organ­iczne, met­ale, kse­noe­stroge­ny, żywność, kos­me­ty­ki)

 

OSIĄGNIĘCIA JEDNOSTKI: PROJEKTY ORAZ PUBLIKACJE

Pub­likac­je:

Daragó A, i wsp. The effect of zinc and sele­ni­um sup­ple­men­ta­tion mode on their bioavail­abil­i­ty in the rat prostate. Should admin­is­tra­tion be joint or sep­a­rate? Nutri­ents 2016

Kilanow­icz A, i wsp. Devel­op­men­tal tox­i­c­i­ty of hexa­chloron­aph­tha­lene in Wis­tar rats. A role of CYP1A1 expres­sion. Reprod Tox­i­col 2015

Nasi­adek M, i wsp. Involve­ment of oxida­tive stress in the mech­a­nism of cad­mi­um-induced tox­i­c­i­ty on rat uterus. Env­i­ron. Tox­i­col Phar­ma­col 2014

Sapota A, i wsp. The bioavail­abil­i­ty of differ­ent zinc com­pounds used as human dietary sup­ple­ments in rat prostate: a com­par­a­tive study. Bio­met­als 2014

Kilanow­icz A, i wsp. Behav­ioral effects fol­low­ing repeat­ed expo­sure to hexa­chloron­aph­tha­lene in rats.

Neu­ro­Tox­i­col­o­gy 2012

Pro­jek­ty:

N N404 504938 Kse­noe­stro­genne dzi­ałanie kad­mu u sam­ic szczu­ra

N N405 611838 Wpływ cynku i selenu na indukcję MT i home­ostazę hor­monów androgenowych u szczurów N N404 271240 Toksy­czność pre­na­tal­na wybranych tru­cizn środowiskowych z grupy TZO

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP