CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

Strona główna » CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

CEdMed zaj­mu­je się bada­ni­a­mi nad metodyką naucza­nia w dziedz­i­nach bio­m­e­dy­cznych, szkole­ni­a­mi kadry dydak­ty­cznej, współpracą z między­nar­o­dowy­mi orga­ni­za­c­ja­mi zaj­mu­ją­cy­mi się edukacją medy­czną oraz ksz­tałce­niem stu­den­tów z zakre­su pro­fesjon­al­iz­mu aka­demick­iego i medy­cznego, kom­pe­tencji społecznych i kul­tur­owych oraz strate­gii anty­dyskrymi­na­cyjnych.

Kierownik jednostki

dr n. med. mgr ed. med. Janusz Janczukow­icz

Słowa kluczowe

edukac­ja medy­cz­na, andr­a­gogi­ka, szkol­nict­wo wyższe, pro­fesjon­al­izm medy­czny, kom­pe­tenc­je kul­tur­owe, kom­pe­tenc­je społeczne

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP