KLINIKA DERMATOLOGII, DERMATOLOGII DZIECIĘCEJ I ONKOLOGICZNEJ

Strona główna » KLINIKA DERMATOLOGII, DERMATOLOGII DZIECIĘCEJ I ONKOLOGICZNEJ

KLINIKA DERMATOLOGII, DERMATOLOGII DZIECIĘCEJ I ONKOLOGICZNEJ

ZAKŁAD MEDYCYNY RODZINNEJ

Klini­ka zaj­mu­je się m.in. diag­nos­tyką i lecze­niem chorób skóry. Jest nowoczes­nym ośrod­kiem fototer­apii chorób skóry, ze szczegól­nym ukierunk­owaniem w lecze­niu łuszczy­cy u chorych z postacią pospolitą, jak i w cięż­kich uogól­nionych przy­pad­kach.

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszu­ba

Słowa kluczowe

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP