KLINIKA GERIATRII

Strona główna » KLINIKA GERIATRII

KLINIKA GERIATRII

KLINIKA GERIATRII

Klini­ka prowadzi: dzi­ałal­ność naukowo-badaw­czą w zakre­sie chorób wys­tępu­ją­cych u osób starszych, w tym zakre­sie złożonych prob­lemów medy­cznych (tzw. wie­lo­chorobowoś­ci), dzi­ałal­ność naukowo-badaw­czą doty­czącą pro­fi­lak­ty­ki chorób wieku podeszłego, dzi­ałal­ność diag­nos­ty­czną, leczniczą i kon­sul­ta­cyjną w zakre­sie chorób wieku podeszłego, opra­cowu­je stan­dardy medy­czne i wyty­czne w zakre­sie dzi­ałal­noś­ci Klini­ki, upowszech­nia wyni­ki prowad­zonych badań naukowych i prac roz­wo­jowych.

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kost­ka

Słowa kluczowe

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP