KLINIKA INTENSYWNEJ TERAPII KARDIOLOGICZNEJ

Strona główna » KLINIKA INTENSYWNEJ TERAPII KARDIOLOGICZNEJ

KLINIKA INTENSYWNEJ TERAPII KARDIOLOGICZNEJ

KLINIKA INTENSYWNEJ TERAPII KARDIOLOGICZNEJ

Zain­tere­sowa­nia naukowe zespołu sku­pi­a­ją się przede wszys­tkim na prob­lemach współczes­nej kar­di­ologii stanów nagłych. Zespół Klini­ki prowadzi zaję­cia klin­iczne z zakre­su kar­di­ologii ze stu­den­ta­mi kierunku lekarskiego oraz ratown­ict­wa medy­cznego. Prowad­zone są także zaję­cia w ramach naucza­nia zin­te­growanego oraz fakul­te­ty.

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med. Marzen­na Zielińs­ka

Słowa kluczowe

kar­di­olo­gia stanów nagłych

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP