KLINIKA PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII I KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Strona główna » KLINIKA PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII I KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

KLINIKA PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII I KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

KLINIKA PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII I KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Dzi­ałal­ność naukowa kon­cen­tru­je się wokół pato­genezy, his­torii nat­u­ral­nej i leczenia chorób układu odd­e­chowego w szczegól­noś­ci chorób śród­miążs­zowych płuc (sarkoidoza, choro­by śród­miążs­zowe płuc prze­b­ie­ga­jące z włóknie­niem), przewlekłej obtu­ra­cyjnej choro­by płuc i ast­my oskrzelowej.

Kierownik jednostki

prof. dr hab. med. Paweł Górs­ki

Słowa kluczowe

sarkoidoza, choro­by śród­miążs­zowe, POChP, ast­ma

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP