KLINIKA PSYCHIATRII DOROSŁYCH

Strona główna » KLINIKA PSYCHIATRII DOROSŁYCH

KLINIKA PSYCHIATRII DOROSŁYCH

KLINIKA PSYCHIATRII DOROSŁYCH

W ramach Klini­ki dzi­ała pra­cow­n­ia psy­chologii klin­icznej, pra­cow­n­ia TMS oraz pra­cow­n­ia orzecznict­wa sądowego. Klini­ka jest ośrod­kiem ksz­tałce­nia pody­plo­mowego z zakre­su psy­chi­a­trii, psy­chi­a­trii dzieci i młodzieży, psy­chologii klin­icznej.

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałec­ki

Słowa kluczowe

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP