Studia 2017/2018

Studia — kalendarium

PAŹDZIERNIK — MARZEC

Zas­tanówmy się nad kra­jem, Uni­w­er­sytetem oraz okre­sem, w którym chce­my wyjechać na stu­dia. W tym celu należy zapoz­nać się z ofer­tą Uczel­ni Part­ner­s­kich.
Gdy wybierze­my uczel­nię na której chcielibyśmy stu­diować kole­jnym krok­iem jest anal­iza pro­gramów. W tym celu najlepiej porów­nać pro­gram UMED (źródło — dziekanat) z Time-table Uczel­ni Part­ner­skiej (źródło — strona wybranej Uczel­ni, w przy­pad­ku kłopotów ze znalezie­niem pro­gra­mu warto napisać do lokalnego Koor­dy­na­to­ra). Następ­nie z przeanal­i­zowanym pro­gramem powin­ni się Państ­wo wybrać się do swo­jego Koor­dy­na­to­ra Wydzi­ałowego.
Stu­den­ci studiów dok­toranc­kich powin­ni znaleźć opieku­na, który poz­woli im zre­al­i­zować indy­wid­u­al­ny pro­gram studiów.

LISTOPAD

W Dziale Współpra­cy Zagranicznej Pan Woj­ciech Dyni­ak i Pani Alek­san­dra Karaś, Pani Doro­ta Leśnikows­ka służą pomocą w poszuki­wa­ni­ach, zaprasza­my: ul. Muszyńskiego 2, pok. 3.07, II piętro tel. 42 272 54 41

 

Zapisy
PAŹDZIERNIK/LISTOPAD Początek kur­su 1/12

Kursy językowe — dla osób zain­tere­sowanych wyjaz­dem na Eras­musa.

LUTY

 Egza­min z języ­ka obcego

 

LUTY/MARZEC

Kandy­daci ubie­ga­ją­cy się o stype­ndi­um i wyjazd na stu­dia składa­ją w  Dziale Współpra­cy Zagranicznej UM, ul. Muszyńskiego 2, pok. 3.07, II piętro, następu­jące doku­men­ty :
  • for­mu­la­rz zgłoszeniowy kandy­da­ta (pobrany ze strony inter­ne­towej UM i czytel­nie wypełniony przez osobę wyjeżdża­jącą; z wypełnioną przez odpowied­ni dziekanat śred­nią ocen; jeśli doty­czy- z pod­pisem Dziekana lub Prodziekana ds. Dydak­ty­ki właś­ci­wego wydzi­ału oraz pod­pisem oso­by wyjeżdża­jącej)

 

 

MARZEC

Posiedze­nie Komisji Kwal­i­fika­cyjnej

KWIECIEŃ — CZERWIEC

 Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej wysyła do uczel­ni zagranicznej ofic­jal­ną nom­i­nację z dany­mi stu­den­ta (Imię, nazwisko, kierunek studiów, adres, mail, okres poby­tu). Uczel­nia Zagranicz­na powin­na skon­tak­tować się, ze stu­den­tem przesyła­jąc infor­ma­cję o pro­ce­durze aplika­cyjnej, doku­men­tach do wypełnienia i ter­minie, w którym należy złożyć doku­men­ty aplika­cyjne. ( warto pil­nować ter­minów) Powin­ni Państ­wo postępować wtedy zgod­nie z otrzy­many­mi infor­ma­c­ja­mi.
Więk­szość uczel­ni wyma­ga korzys­ta­nia z ich włas­nych for­mu­la­rzy aplika­cyjnych, niek­tóre uczel­nie wyma­ga­ją rejes­tracji on-line. Jeżeli uczel­nia nie posi­a­da włas­nych for­mu­la­rzy należy sko­rzys­tać z for­mu­la­rzy Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego.

PRZED WYJAZDEM

Po posiedze­niu komisji, przed wyjaz­dem na stu­dia należy dostar­czyć:

- Learn­ing Agree­ment for Stud­ies (pobrany ze strony inter­ne­towej UM, wypełniony i pod­pisany przez: osobę wyjeżdża­jącą, koor­dy­na­to­ra UM, dziekana odpowied­niego wydzi­ału oraz upoważnioną osobę z insty­tucji przyj­mu­jącej, dostar­c­zony do Dzi­ału Współpra­cy Zagranicznej przed planowanym wyjaz­dem na stu­dia — wzór poprawnie wypełnionego Learn­ing Agree­ment for Stud­ies zna­j­du­je się na stron­ie inter­ne­towej UM w zakład­ce ERASMUS + Stu­dia. Uzgod­niony pro­gram powinien być wart 30 punk­tów ECTS dla wyjaz­du semes­tral­nego i 60 punk­tów ECTS dla wyjaz­du rocznego.
skan paszportu/dowodu , zdję­cia, tran­script of record (źródło — dziekanat- kar­ta prze­biegu studiów/przebieg studiów) w zależnoś­ci od wyma­gań uczel­ni przyj­mu­jącej.
dane bankowe (do przelewu stype­ndi­um w przy­pad­ku stu­den­tów którzy je otrzy­mali)
dane polisy ubez­pieczeniowej wyma­ganej przez insty­tucję przyj­mu­jącą (ksero ory­gi­nału, ory­gi­nał do wglą­du w Biurze ds. Współpra­cy Zagranicznej)
— kar­ta EKUZ
— pod­pisać umowę finan­sową wraz z oświad­cze­niem (przy­go­towu­je Biuro ds. Współpra­cy Zagranicznej) Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej poin­for­mu­je o doku­men­tach niezbęd­nych do sporządzenia umowy finan­sowej. Pan Woj­ciech Dyni­ak i Pani Alek­san­dra Karaś, Pani Doro­ta Leśnikows­ka służą pomocą w poszuki­wa­ni­ach, zaprasza­my: ul. Muszyńskiego 2, pok. 3.07, II piętro tel. 42 272 54 41.
— ode­brać Kartę Stu­den­ta Eras­musa

Stu­den­ci samodziel­nie wysyła­ją doku­men­ty do uczel­ni zagranicznych. Proszę pamię­tać o zro­bi­e­niu kopii wysłanych doku­men­tów ( zwłaszcza Learn­ing Agree­ment).

 

PRZED WYJAZDEM

Uczel­nie zagraniczne w ciągu kilku tygod­ni od otrzy­ma­nia  doku­men­tacji przesyła­ją stu­den­tom list akcep­ta­cyjny (Let­ter of Accep­tance) na adres wskazany w for­mu­la­rzu aplika­cyjnym wraz z paki­etem pow­ital­nym ( Co? Gdzie? Kiedy?). Kopię lis­tu akcep­ta­cyjnego zanieś do Dzi­ału Współpra­cy Zagranicznej, a ory­gi­nał zabierz ze sobą za granicę.

 

ZA GRANICĄ

 Po przy­jeździe do uczel­ni zagranicznej w Inter­na­tion­al Rela­tions Office powinien być przed­staw­iony do pod­pisu doku­ment o przy­by­ciu do uczel­ni zagranicznej (Con­fir­ma­tion of Arrival). Pod­pisany doku­ment należy wysłać do Dzi­ału Współpra­cy Zagranicznej (pocztą mailową skan doku­men­tu i pocztą ory­gi­nał).

 

 

Inne ważne infor­ma­c­je:

  • Wyjazdy są z reguły real­i­zowane w okre­sie 01.10.2017 — 30.06.2018

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP