Akademiki

Strona główna » Student » Stypendia i akademiki » Akademiki » Cennik opłat za zakwaterowanie

Cennik opłat za zakwaterowanie

Oso­by korzys­ta­jące zak­wa­terowa­nia doraźnego pros­zone są o dokony­wanie rez­erwacji poprzez for­mu­la­rz zna­j­du­ją­cy się tutaj.

Zasady wnoszenia opłat oraz cen­nik opłat za zak­wa­terowanie w domach stu­denc­kich Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

§ 1

 1. Wprowadza się zasady wnoszenia opłat za zak­wa­terowanie w domach stu­denc­kich Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, zwanego dalej „Uni­w­er­sytetem”.
 2. Cen­nik opłat, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

 1. Stu­den­tem w rozu­mie­niu niniejszego zarządzenia jest oso­ba studi­u­ją­ca w Uni­w­er­syte­cie na jed­no­li­tych stu­di­ach mag­is­ter­s­kich, stu­di­ach pier­wszego stop­nia, drugiego stop­nia, stu­di­ach dok­toranc­kich oraz dok­torant ksz­tałcą­cy się w szkole dok­torskiej.
 2. Stu­dent wnosi opłatę za zak­wa­terowanie w wysokoś­ci równej kosz­tom poby­tu w domu stu­denckim, ponos­zonym przez Uni­w­er­sytet. W przy­pad­ku zmi­any wysokoś­ci kosztów poby­tu w domu stu­denckim, wysokość opłat za zak­wa­terowanie może ulec zmi­an­ie.
 3. Za zak­wa­terowanie stałe uważa się pobyt w domu stu­denckim trwa­ją­cy, w try­bie ciągłym, dłużej niż 10 dni. Zak­wa­terowanie stałe przyz­na­je Komis­ja ds. Domów Stu­denc­kich na pod­staw­ie wcześniej złożonych wniosków. W trak­cie roku aka­demick­iego decyzję taką, w opar­ciu o możli­woś­ci zak­wa­terowa­nia, pode­j­mu­je Kierown­ik domu stu­denck­iego.
 4. Za zak­wa­terowanie doraźne uważa się pobyt w domu stu­denckim trwa­ją­cy do 10 dni włącznie. Decyzję o zak­wa­terowa­niu doraźnym pode­j­mu­je kierown­ik domu stu­denck­iego.
 5. Opłaty za zak­wa­terowanie doraźne wnosi się przed zak­wa­terowaniem w domu stu­denckim.
 6. W przy­pad­ku poby­tu stałego w domu stu­denckim, opła­ta za zak­wa­terowanie obliczana jest pro­por­cjon­al­nie, w zależnoś­ci od dłu­goś­ci poby­tu, i wynosi:
  1. od 1 do 10 dni w miesiącu – 1/3 kwoty opłaty miesięcznej;
  2. od 11 do 20 dni w miesiącu – 2/3 kwoty opłaty miesięcznej;
  3. powyżej 20 dni w miesiącu – pełną kwotę opłaty miesięcznej.

§ 3

 1. Stu­dent będą­cy lau­re­atem lub final­istą olimpiad stop­nia cen­tral­nego, przyję­ty na stu­dia w Uni­w­er­syte­cie zgod­nie z uch­wałą nr 244/2018 z dnia 20 grud­nia 2018 r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zasad przyj­mowa­nia na stu­dia w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w lat­ach 2019/2020 – 2022/2023 lau­re­atów i final­istów olimpiad stop­nia cen­tral­nego, oraz lau­re­atów konkursów między­nar­o­dowych i ogólnopol­s­kich, w tym orga­ni­zowanych przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, wnosi opłaty za zak­wa­terowanie w domu stu­denckim obniżone o 50%, przez cały okres ksz­tałce­nia.
 2. Współ­małżonek stu­den­ta, niebędą­cy stu­den­tem Uni­w­er­syte­tu, wnosi opłaty za zak­wa­terowanie w domu stu­denckim zwięk­szone o 8% podatek VAT.
 3. Z opłat za zak­wa­terowanie w domu stu­denckim zwol­nione są dzieci stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu.
 4. Stu­dent innej uczel­ni oraz oso­ba niebędą­ca stu­den­tem, z wyłącze­niem osób, o których mowa w ust. 2 i 3, wnosi opłaty miesięczne za zak­wa­terowanie zwięk­szone o kwotę 60zł oraz 8% podatek VAT.
 5. Stu­den­towi, który wniósł opłatę za zak­wa­terowanie z góry za semes­tr, przysługu­je rabat w wysokoś­ci 5% zniż­ki w opła­cie miesięcznej.
 6. Stu­den­towi, który wniósł opłatę za zak­wa­terowanie z góry za rok aka­demic­ki, przysługu­je rabat w wysokoś­ci 7% zniż­ki w opła­cie miesięcznej.
 7. Opłaty za zak­wa­terowanie wnos­zone są:
  1)  przez stu­den­tów − do ostat­niego dnia każdego miesią­ca;
  2)  przez oso­by niebędące stu­den­ta­mi − do 15 dnia każdego miesią­ca.
 1. O zachowa­niu ter­minu, o którym mowa w ust. 7, decy­du­je data wpły­wu opłaty na kon­to domu stu­denck­iego. Wniesie­nie opłaty po ter­minie skutku­je nal­icze­niem kary umownej za zwłokę w wysokoś­ci 10% sumy należnoś­ci.
 2. Oso­by, którym przyz­nano miejsce w domu stu­denckim:
  1) w miesiącu czer­w­cu − wnoszą opłatę za zak­wa­terowanie za miesiąc październik do dnia 01 sierp­nia;
  2)  w miesiącu sierp­niu − wnoszą opłatę za zak­wa­terowanie za miesiąc październik do dnia 15 wrześ­nia;
  3)  oso­by niewymienione w pkt 1 i 2 wnoszą opłatę za zak­wa­terowanie za miesiąc październik najpóźniej w dniu zak­wa­terowa­nia.
 1. Brak wniesienia opłaty za zak­wa­terowanie w ter­minie wskazanym w ust. 8 oznacza rezy­gnację z przyz­nanego miejs­ca.

§ 4

 1. Obniże­nie wysokoś­ci opłat za zak­wa­terowanie w domu stu­denckim wynosi:
  1. dla pełnią­cych dyżury w okre­sie waka­cyjnym członków rad mieszkańców, samorzą­du stu­denck­iego oraz innych stu­den­tów pracu­ją­cych nieod­płat­nie na rzecz Uni­w­er­syte­tu – 50% miesięcznie (pod­stawą udzie­le­nia upus­tu jest pisem­ny wniosek, zaw­ier­a­ją­cy uza­sad­nie­nie, złożony przez stu­den­ta w Dziale ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów);
  2. dla prze­wod­niczą­cych Rad Mieszkańców w domu stu­denckim — 50% miesięcznie przez cały rok;
  3. dla stu­den­tów odby­wa­ją­cych waka­cyjne prak­ty­ki zawodowe objęte pro­gramem studiów – 10% (pod­stawą udzie­le­nia upus­tu jest skierowanie na prak­ty­ki złożone przez stu­den­ta w Dziale ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów).

W sprawach nieureg­u­lowanych niniejszym zarządze­niem decyz­je pode­j­mu­je Rek­tor lub oso­ba przez niego upoważniona.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP