Akademiki

Cennik opłat za zakwaterowanie

I Dom Studencki

I Dom Studenta

Toalety i kuchnie na piętrze, łazienki w obrębie kondygnacji - 1

Czy jesteś studentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi?

Rodzaj pokoju

Opłata: 300 zł
Opłata: 330 zł
Opłata: 450zł

Rodzaj pokoju

Opłata: 388,80 zł
Opłata: 421,20 zł
Opłata: 550,80 zł

II Dom Studencki

II Dom Studenta

Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z toaletą

Czy jesteś studentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi?

Rodzaj pokoju

Opłata: 510 zł
Opłata: 960 zł
Opłata: 990 zł
Opłata: 720 zł

Rodzaj pokoju

Opłata: 615,60 zł
Opłata: 1101,60 zł
Opłata: 1134 zł
Opłata: 842,40 zł

III Dom Studencki

Remont domu studenckiego

IV Dom Studencki

IV Dom Studenta

Segmenty 2 i 4 pokojowe, w każdym segmencie łazienka i toaleta, w segmentach 4 pokojowych dodatkowa toaleta

Czy jesteś studentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi?

Rodzaj pokoju

Opłata: 990 zł
Opłata: 690 zł
Opłata: 450 zł
Opłata: 510 zł
Opłata: 720 zł
Opłata: 660 zł

Rodzaj pokoju

Opłata: 1134 zł
Opłata: 810,00 zł
Opłata: 550,80 zł
Opłata: 615,60 zł
Opłata: 842,40 zł
Opłata: 777,60 zł

Zakwaterowanie doraźne od 1 października do 30 czerwca

Zakwaterowanie doraźne

Wysokość opłat za zakwaterowanie doraźne
obowiązująca od 1 października do 30 czerwca

Czy jesteś studentem Uniwersytetu Medycznego?

Rodzaj pokoju

Opłata: 35 zł
Opłata: 45 zł
Opłata: 55 zł
Opłata: 60 zł
Opłata: 80 zł
Opłata: 105 zł
Opłata: 115 zł

Rodzaj pokoju

Opłata: 37,80 zł
Opłata: 48,60 zł
Opłata: 59,40 zł
Opłata: 64,80 zł
Opłata: 86,40 zł
Opłata: 113,40 zł
Opłata: 124,20 zł

REZERWUJ

Zakwaterowanie doraźne od 1 lipca do 30 września

Zakwaterowanie doraźne

Wysokość opłat za zakwaterowanie doraźne
obowiązująca od 1 lipca do 30 września

Czy jesteś studentem?

Nr Domu Studenta

Opłata: 15 zł
Opłata: 25 zł
Remont
Opłata: 25 zł

Nr Domu Studenta

Opłata: 21,60 zł z VAT
Opłata: 32,40 zł z VAT
Remont
Opłata: 32,40 zł z VAT

Nr Domu Studenta

Opłata: 43,20 zł z VAT
Opłata: 54,00 zł z VAT
Remont
Opłata: 54,00 zł z VAT

REZERWUJ

Osoby korzystające zakwaterowania doraźnego proszone są o dokonywanie rezerwacji poprzez formularz znajdujący się tutaj.

Zasady wnoszenia opłat oraz cennik opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

§ 1

 1. Studentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwanym dalej „Studentem”, jest – w rozumieniu cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, osoba studiująca w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, zwanym dalej „Uniwersytetem”, na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub trzeciego stopnia.
 2. Student wnosi opłatę za zakwaterowanie w domu studenckim w wysokości równej kosztom pobytu w domu studenckim, ponoszonym przez Uniwersytet. W przypadku zmiany kosztów za zakwaterowanie w domu studenckim, koszty ponoszone przez studenta mogą ulec zmianie.
 3. Za zakwaterowanie stałe uważa się pobyt w domu studenckim trwający w trybie ciągłym, dłużej niż 10 dni. Osoby planujące zakwaterowanie stałe przyjmowane są na podstawie skierowania wystawionego i przekazanego przez Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów kierownikowi domu studenckiego.
 4. Za zakwaterowanie doraźne uważa się pobyt w domu studenckim trwający do 10 dni włącznie. Decyzję o zakwaterowaniu doraźnym w domu studenckim podejmuje kierownik domu studenckiego.
 5. W przypadku pobytu w domu studenckim trwającego krócej niż jeden miesiąc, lecz dłużej niż 10 dni, opłata za zakwaterowanie obliczana jest proporcjonalnie, w zależności od długości pobytu, i wynosi:
  1) od 11 do 20 dni w miesiącu – 2/3 kwoty opłaty miesięcznej;
  2) powyżej 20 dni w miesiącu – pełną kwotę opłaty miesięcznej.

§ 2

 1. Student Uniwersytetu będący laureatem lub finalistą olimpiad stopnia centralnego, przyjęty na studia
  w Uniwersytecie zgodnie z uchwałą nr 295/2014 z dnia 29 maja 2014 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w latach 2015-2018 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, wnosi opłaty
  za zakwaterowanie w domu studenckim obniżone o 50% przez cały okres kształcenia.
 2. Współmałżonek studenta, niebędący studentem, wnosi za zakwaterowanie w domu studenckim opłaty zwiększone o 8% podatek VAT.
 3. Z opłat za zakwaterowanie w domu studenckim zwolnione są dzieci studentów Uniwersytetu.
 4. Student innej uczelni oraz osoba niebędąca studentem, z wyłączeniem osób, o których mowa  w ust. 2 i 3, wnosi za zakwaterowanie w domu studenckim opłaty miesięczne zwiększone o kwotę 60zł oraz 8% podatek VAT.

§ 3

 1. Obniżenie wysokości opłat za zakwaterowanie w domu studenckim wynosi:
  1. 50% – dla pełniących dyżury członków rad mieszkańców, Samorządu Studenckiego, Samorządu Doktorantów, Związku Studentów Polskich, Niezależnego Związku Studentów, IFMSA oraz innych studentów wykonujących pracę nieodpłatnie na rzecz Uniwersytetu, na pisemny wniosek złożony przez studenta zawierający uzasadnienie;
  2. 10% – dla studentów odbywających wakacyjne praktyki zawodowe objęte programem studiów na podstawie skierowania na praktyki złożonego w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów przez studenta.
 2. W sprawach nieuregulowanych w cenniku decyzję podejmuje Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!