Akademiki

Regulamin

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU STYPENIALNEGO DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

 

ROZDZIAŁ VIII

TRYB PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH

 

§ 18

 1. Pra­wo do zamieszka­nia w domu stu­denckim, zwanym dalej „DS”, przysługu­je w pier­wszej kole­jnoś­ci stu­den­towi, które­mu codzi­en­ny dojazd z miejs­ca stałego zamieszka­nia do Uni­w­er­syte­tu uniemożli­wia lub w znacznym stop­niu utrud­nia stu­diowanie i który zna­j­du­je się w trud­nej sytu­acji mate­ri­al­nej.
 2. Dodatkowy­mi kry­te­ri­a­mi są:
 • szczegól­na sytu­ac­ja stu­den­ta (np. niepełnosprawność, pełne sie­roct­wo);
 • akty­w­na pra­ca stu­den­ta w struk­tu­rach samorzą­dowych – potwierd­zona przez Prze­wod­niczącego Rady Samorzą­du Stu­den­tów lub Dok­toran­tów;

3)    aktu­alne zamieszkanie rodzeńst­wa lub współ­małżon­ka stu­den­ta w DS.

 1. Stu­dent może ubie­gać się o zak­wa­terowanie w DS współ­małżon­ka i dziec­ka.

 

§ 19

 1. Miejsce w DS przyz­nawane jest na wniosek stu­den­ta, złożony w formie:
 • papierowej, na for­mu­la­rzu stanow­ią­cym załącznik nr 7 do Reg­u­laminu; do wniosku dołącza się doku­men­ty poświad­cza­jące wysokość dochodów w rodzinie, zgod­nie z zasada­mi określony­mi w § 11;
 • elek­tron­icznej, bez składa­nia dodatkowych doku­men­tów; wnios­ki on-line akty­wne są w ter­minie ich składa­nia, po upły­wie tego ter­minu dostęp elek­tron­iczny zosta­je zablokowany.
 1. Stu­dent ubie­ga­ją­cy się o przyz­nanie miejs­ca w DS może przy składa­niu wniosku, o którym mowa w ust.1, zrezyg­nować z podawa­nia infor­ma­cji doty­czą­cych wysokoś­ci dochodu w rodzinie. Wniosek jest w tym przy­pad­ku roz­pa­try­wany po przyz­na­niu miejsc stu­den­tom będą­cym w trud­nej sytu­acji mate­ri­al­nej.
 2. Miejsce w DS przyz­nawane jest na okres do 9 miesię­cy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 czer­w­ca.
 3. Odmaw­ia się przyz­na­nia miejs­ca w DS osobom zale­ga­ją­cym z opłata­mi za zak­wa­terowanie w okre­sie poprzedza­ją­cym roz­pa­try­wanie wniosków. Ponowne roz­pa­trze­nie wniosku może mieć miejsce po ure­g­u­lowa­niu zadłuże­nia.
 4. Przyz­nanie miejs­ca w DS osobom niebędą­cym stu­den­ta­mi Uni­w­er­syte­tu, a także absol­wen­tom jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich oraz studiów drugiego stop­nia, pode­j­mu­ją­cym naukę na kole­jnym kierunku studiów pier­wszego stop­nia, może nastąpić jedynie po zaspoko­je­niu potrzeb mieszkan­iowych pozostałych stu­den­tów.

 

§ 20

 1. Wnios­ki o przyz­nanie miejs­ca w DS skła­da się w Dziale ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów, w następu­ją­cych ter­mi­nach:
 • do dnia 31 maja – stu­den­ci II‑V roku,
 • do dnia 30 lip­ca – oso­by przyjęte na I rok jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich oraz studiów pier­wszego stop­nia,
 • do dnia 1 wrześ­nia – oso­by przyjęte na I rok studiów drugiego stop­nia

- z zas­trzeże­niem ust. 2.

 1. Oso­ba przyję­ta na I rok studiów może złożyć wniosek o przyz­nanie miejs­ca w DS. w ter­minie późniejszym, niż wskazany w ust. 1, wyłącznie w przy­pad­ku gdy decyz­ja o przyję­ciu jej na stu­dia została wydana po upły­wie tego ter­minu.

 

§ § 21

 1. Decyz­je o przyz­na­niu miejs­ca w DS pode­j­mu­je Uczel­ni­ana Komis­ja ds. Domów Stu­denc­kich w składzie:
 • po jed­nym przed­staw­icielu rady mieszkańców z każdego DS;
 • przed­staw­iciel Uczel­ni­anej Rady Samorzą­du Stu­den­tów;
 • przed­staw­iciel Uczel­ni­anej Rady Samorzą­du Dok­toran­tów;

4)    kierown­ik Dzi­ału. ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów.

 1. Odwoła­nia od decyzji Uczel­ni­anej Komisji ds. Domów Stu­denc­kich należy składać w formie papierowej w Dziale ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów, w ter­minie 14 dni od daty poda­nia do wiado­moś­ci infor­ma­cji o przyz­na­niu miejsc w DS. Odwoła­nia roz­pa­try­wane są przez Uczel­ni­aną Komisję ds. Domów Stu­denc­kich, na kole­jnych posiedzeni­ach.
 2. Oso­by zain­tere­sowane zak­wa­terowaniem w DS w trak­cie roku aka­demick­iego, mogą sko­rzys­tać z wol­nych miejsc po uzyska­niu zgody kierown­i­ka DS.
 3. Zak­wa­terowanie na pobyt nie dłuższy niż 10 dni następu­je na pod­staw­ie decyzji kierown­i­ka DS.

 

§ 22

 1. Stu­den­ci będą­cy cud­zoziem­ca­mi, pode­j­mu­ją­cy w Uni­w­er­syte­cie stu­dia prowad­zone w języku ang­iel­skim, deklaru­ją zami­ar zamieszka­nia w DS pod­czas rekru­tacji, przeprowadzanej w Cen­trum ds. Orga­ni­za­cji i Obsłu­gi Studiów w Języku Ang­iel­skim.
 2. Stu­den­ci, o których mowa w ust. 1, zak­wa­terowani w DS i kon­tynu­u­ją­cy stu­dia w Uni­w­er­syte­cie składa­ją wniosek o rez­erwację miejs­ca na kole­jny rok aka­demic­ki w admin­is­tracji DS, w ter­minie do dnia 31 maja.

 

§ 23

Stu­dent traci pra­wo do przyz­nanego miejs­ca w przy­pad­ku:

 • nieza­k­wa­terowa­nia się w DS w ciągu 7 dni od rozpoczę­cia kole­jnego roku aka­demick­iego,
 • braku wniesienia kaucji oraz opłat za zak­wa­terowanie w ter­mi­nach określonych w zarządze­niu Rek­to­ra.

 

§ 24

 1. Wysokość opłaty wnos­zonej przez mieszkań­ca za zak­wa­terowanie w DS określa cen­nik opłat za zak­wa­terowanie, ustalony przez Rek­to­ra.
 2. Oso­by zak­wa­terowane w DS zobow­iązane są do pod­pisy­wa­nia umów naj­mu. Obow­iązek ten nie doty­czy osób zak­wa­terowanych doraźnie.
 3. Oso­by zak­wa­terowane w DS, zobow­iązane są do wpłaty kaucji najpóźniej do dnia poprzedza­jącego zak­wa­terowanie (decy­du­je data wpły­wu kaucji na kon­to DS). Obow­iązek ten nie doty­czy osób zak­wa­terowanych doraźnie.
 4. W okre­sie prz­er­wy waka­cyjnej, tj. w ter­minie od 1 lip­ca do dnia 30 wrześ­nia, stu­dent ma możli­wość korzys­ta­nia z miejs­ca w DS, po uzyska­niu zgody Dzi­ału ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów lub kierown­i­ka DS.

 

§ 25

W sprawach doty­czą­cych przyz­nawa­nia prawa do zamieszka­nia w DS, nieureg­u­lowanych Reg­u­laminem, instancją odwoław­czą jest Rek­tor.

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP