Akademiki

Regulamin

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU STYPENIALNEGO DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

 

ROZDZIAŁ VIII

TRYB PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH

 

§ 18

 1. Prawo do zamieszkania w domu studenckim, zwanym dalej „DS”, przysługuje w pierwszej kolejności studentowi, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uniwersytetu uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Dodatkowymi kryteriami są:
 • szczególna sytuacja studenta (np. niepełnosprawność, pełne sieroctwo);
 • aktywna praca studenta w strukturach samorządowych – potwierdzona przez Przewodniczącego Rady Samorządu Studentów lub Doktorantów;

3)    aktualne zamieszkanie rodzeństwa lub współmałżonka studenta w DS.

 1. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w DS współmałżonka i dziecka.

 

§ 19

 1. Miejsce w DS przyznawane jest na wniosek studenta, złożony w formie:
 • papierowej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu; do wniosku dołącza się dokumenty poświadczające wysokość dochodów w rodzinie, zgodnie z zasadami określonymi w § 11;
 • elektronicznej, bez składania dodatkowych dokumentów; wnioski on-line aktywne są w terminie ich składania, po upływie tego terminu dostęp elektroniczny zostaje zablokowany.
 1. Student ubiegający się o przyznanie miejsca w DS może przy składaniu wniosku, o którym mowa w ust.1, zrezygnować z podawania informacji dotyczących wysokości dochodu w rodzinie. Wniosek jest w tym przypadku rozpatrywany po przyznaniu miejsc studentom będącym w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Miejsce w DS przyznawane jest na okres do 9 miesięcy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 czerwca.
 3. Odmawia się przyznania miejsca w DS osobom zalegającym z opłatami za zakwaterowanie w okresie poprzedzającym rozpatrywanie wniosków. Ponowne rozpatrzenie wniosku może mieć miejsce po uregulowaniu zadłużenia.
 4. Przyznanie miejsca w DS osobom niebędącym studentami Uniwersytetu, a także absolwentom jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia, podejmującym naukę na kolejnym kierunku studiów pierwszego stopnia, może nastąpić jedynie po zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych pozostałych studentów.

 

§ 20

 1. Wnioski o przyznanie miejsca w DS składa się w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów, w następujących terminach:
 • do dnia 31 maja – studenci II-V roku,
 • do dnia 30 lipca – osoby przyjęte na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia,
 • do dnia 1 września – osoby przyjęte na I rok studiów drugiego stopnia

– z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Osoba przyjęta na I rok studiów może złożyć wniosek o przyznanie miejsca w DS. w terminie późniejszym, niż wskazany w ust. 1, wyłącznie w przypadku gdy decyzja o przyjęciu jej na studia została wydana po upływie tego terminu.

 

§ § 21

 1. Decyzje o przyznaniu miejsca w DS podejmuje Uczelniana Komisja ds. Domów Studenckich w składzie:
 • po jednym przedstawicielu rady mieszkańców z każdego DS;
 • przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów;
 • przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów;

4)    kierownik Działu. ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.

 1. Odwołania od decyzji Uczelnianej Komisji ds. Domów Studenckich należy składać w formie papierowej w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości informacji o przyznaniu miejsc w DS. Odwołania rozpatrywane są przez Uczelnianą Komisję ds. Domów Studenckich, na kolejnych posiedzeniach.
 2. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem w DS w trakcie roku akademickiego, mogą skorzystać z wolnych miejsc po uzyskaniu zgody kierownika DS.
 3. Zakwaterowanie na pobyt nie dłuższy niż 10 dni następuje na podstawie decyzji kierownika DS.

 

§ 22

 1. Studenci będący cudzoziemcami, podejmujący w Uniwersytecie studia prowadzone w języku angielskim, deklarują zamiar zamieszkania w DS podczas rekrutacji, przeprowadzanej w Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim.
 2. Studenci, o których mowa w ust. 1, zakwaterowani w DS i kontynuujący studia w Uniwersytecie składają wniosek o rezerwację miejsca na kolejny rok akademicki w administracji DS, w terminie do dnia 31 maja.

 

§ 23

Student traci prawo do przyznanego miejsca w przypadku:

 • niezakwaterowania się w DS w ciągu 7 dni od rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego,
 • braku wniesienia kaucji oraz opłat za zakwaterowanie w terminach określonych w zarządzeniu Rektora.

 

§ 24

 1. Wysokość opłaty wnoszonej przez mieszkańca za zakwaterowanie w DS określa cennik opłat za zakwaterowanie, ustalony przez Rektora.
 2. Osoby zakwaterowane w DS zobowiązane są do podpisywania umów najmu. Obowiązek ten nie dotyczy osób zakwaterowanych doraźnie.
 3. Osoby zakwaterowane w DS, zobowiązane są do wpłaty kaucji najpóźniej do dnia poprzedzającego zakwaterowanie (decyduje data wpływu kaucji na konto DS). Obowiązek ten nie dotyczy osób zakwaterowanych doraźnie.
 4. W okresie przerwy wakacyjnej, tj. w terminie od 1 lipca do dnia 30 września, student ma możliwość korzystania z miejsca w DS, po uzyskaniu zgody Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów lub kierownika DS.

 

§ 25

W sprawach dotyczących przyznawania prawa do zamieszkania w DS, nieuregulowanych Regulaminem, instancją odwoławczą jest Rektor.

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!