Akademiki

Strona główna » Student » Stypendia i akademiki » Akademiki » Terminy składania wniosków o akademik

Terminy składania wniosków o akademik

Stu­den­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi mogą składać wnios­ki o przyz­nanie miejs­ca w Domu Stu­denckim w formie elek­tron­icznej. Wniosek dostęp­ny jest na kon­cie każdego stu­den­ta, po zal­o­gowa­niu się do Wirtu­al­nej Uczel­ni.

Wnios­ki on-line uruchami­ane są jedynie na czas składa­nia podań o przyz­nanie miejs­ca w Domu Stu­denckim, po upły­wie ter­minu, możli­wość składa­nia wniosku w formie elek­tron­icznej zosta­je zablokowana.

Ter­miny składa­nia wniosków o akademik na rok aka­demic­ki 2019/2020

Od 09. Maja do 07. czer­w­ca 2019 r.

Ter­min składa­nia wniosków o akademik dla stu­den­tów II – V roku (poza kończą­cy­mi w roku aka­demickim 2018/2019) a także stu­den­ci lat I‑III studiów dok­toranc­kich. Wniosek należy złożyć w formie elek­tron­icznej – bez doku­men­tów o dochodach. (doty­czy jedynie stu­den­tów zak­wa­terowanych w akademiku w r. ak. 2018/2019).

Oso­by, które na dzień 31 maja 2019 r. nie będą miały ure­g­u­lowanych zobow­iązań finan­sowych wobec akademi­ka nie otrzy­ma­ją miejs­ca w roku aka­demickim 2019/2020.

Do 30. lip­ca 2019 r.

Ter­min składa­nia wniosków o akademik dla osób przyję­tych na I rok studiów jed­no­li­tych mag­is­ter­s­kich oraz studiów I stop­nia, a także stacjonarnych studiów dok­toranc­kich. Do wniosku należy dołączyć doku­men­ty o dochodach.

Do 01. wrześ­nia

Ter­min składa­nia wniosków o akademik dla osób przyję­tych na I rok studiów II stop­nia. Wymienione oso­by mogą składać wnios­ki dopiero po uzyska­niu infor­ma­cji o przyję­ciu na stu­dia uzu­peł­ni­a­jące.

– Stu­den­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego, którzy kon­tynu­u­ją naukę na II stop­niu mogą złożyć wniosek bez wykazy­wa­nia dochodów rodziny (doty­czy jedynie stu­den­tów zak­wa­terowanych w akademiku w r. ak. 2018/2019).

– Oso­by przyjęte na I rok studiów II stop­nia, którzy doty­chczas nie byli zak­wa­terowani w akademiku muszą dołączyć doku­men­ty o dochodach.

UWAGA!
Wnios­ki osób przyję­tych na stu­dia w ter­mi­nach przekracza­ją­cych powyżej wymienione będą roz­pa­try­wane w ter­minie późniejszym.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP