ZAKŁAD BIOFARMACJI

Strona główna » ZAKŁAD BIOFARMACJI

ZAKŁAD BIOFARMACJI

KLINIKA OTOLARYNGOLOGII, ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ, AUDIOLOGII I FONIATRII

Główne obszary dzi­ała­nia: bada­nia mech­a­nizmów pro­cesów chorobowych oraz mark­erów diag­nos­ty­cznych wybranych chorób cywiliza­cyjnych (choro­by układu pokar­mowego, choro­by układu krąże­nia), oce­na inter­akcji wybranych leków dzi­ała­ją­cych na układ ser­cowo-naczyniowy, efek­ty ter­apeu­ty­czne stosowa­nia sub­stancji o niezare­je­strowanym wskaza­niu do leczenia nad­ciśnienia płuc­nego, bada­nia ekspery­men­talne na mod­elach zwierzę­cych, bio­far­ma­ceu­ty­cz­na oce­na jakoś­ci pro­duk­tów leczniczych i wyrobów medy­cznych (in vit­ro, in vivo).

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. farm. Daria Orszu­lak-Micha­lak

Słowa kluczowe

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP