ZAKŁAD CHEMII FARMACEUTYCZNEJ, ANALIZY LEKÓW I RADIOFARMACJI

Strona główna » ZAKŁAD CHEMII FARMACEUTYCZNEJ, ANALIZY LEKÓW I RADIOFARMACJI

ZAKŁAD CHEMII FARMACEUTYCZNEJ, ANALIZY LEKÓW I RADIOFARMACJI

ZAKŁAD CHEMII FARMACEUTYCZNEJ, ANALIZY LEKÓW I RADIOFARMACJI

W Pra­cowni Bioanal­izy bada się ocenę bioz­god­noś­ci i bioak­ty­wnoś­ci nowych związków i związków pochodzenia nat­u­ral­nego w opar­ciu o bada­nia in vit­ro z wyko­rzys­taniem krwi ludzkiej oraz hodowli komórkowych. W Pra­cowni Radio­far­ma­cji prowad­zone są poszuki­wa­nia nowych radio­far­ma­ceu­tyków jako narzędzi diag­nos­ty­cznych oraz wielo­funkcyjnych związków w lecze­niu choro­by Alzheimera.

Kierownik jednostki

prof. dr hab. Elż­bi­eta Miki­ciuk-Olasik

Słowa kluczowe

bioz­god­ność, in vit­ro, ogól­ny potenc­jał hemo­stazy, krzep­nię­cie, inhibito­ry AChE, Alzheimer

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP