ZAKŁAD ENDOKRYNOLOGII STARZENIA

Strona główna » ZAKŁAD ENDOKRYNOLOGII STARZENIA

ZAKŁAD ENDOKRYNOLOGII STARZENIA

ZAKŁAD ENDOKRYNOLOGII STARZENIA

Bada­nia doty­czące oce­ny potenc­jal­nych mech­a­nizmów, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem roli tkan­ki tłuszc­zowej i adipokin oraz szlaku syg­nałowego insuli­nowego, mogą­cych uczest­niczyć w reg­u­lacji dłu­goś­ci życia z wyko­rzys­taniem zwierzę­cych mod­eli doświad­czal­nych.

Kierownik jednostki

dr hab. n. med. Adam Gesing
Pro­fe­sor nadzwycza­jny UM

Słowa kluczowe

starze­nie; dłu­gowieczność; dłu­go żyjące myszy (GHRKO i Ames dwarf)

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP