ZAKŁAD MOLEKULARNYCH MECHANIZMÓW KOMÓRKOWYCH

Strona główna » ZAKŁAD MOLEKULARNYCH MECHANIZMÓW KOMÓRKOWYCH

ZAKŁAD MOLEKULARNYCH MECHANIZMÓW KOMÓRKOWYCH

ZAKŁAD MOLEKULARNYCH MECHANIZMÓW KOMÓRKOWYCH

Główne obszary badań:

  • badanie moleku­larnych mech­a­nizmów towarzyszą­cych pro­gresji raka okrężni­cy, w tym spowodowanych przemi­ana­mi nabłonkowo- i śród­błonkowo-mezenchy­mal­ny­mi (EMT i EndMT)
  • charak­terysty­ka nowych szlaków uczest­niczą­cych w prze­bu­dowie cytoszkiele­tu (angażu­ją­cych MRTF, beta-tubu­liny i fil­am­inę A), które zwięk­sza­ją migrację komórek i ich inwazyjność
  • anal­iza mech­a­nizmów reg­u­lu­ją­cych starze­nie się komórek śród­błon­ka, leżą­cych u pod­staw patologii układu ser­cowo-naczyniowego

Kierownik jednostki

dr hab. Katarzy­na Sobier­a­js­ka, prof. uczel­ni

Słowa kluczowe

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP