ZAKŁAD TOKSYKOLOGII

Strona główna » ZAKŁAD TOKSYKOLOGII

ZAKŁAD TOKSYKOLOGII

ZAKŁAD TOKSYKOLOGII

Główne kierun­ki naukowo-badaw­cze: badanie toksykokine­ty­ki i toksy­cznoś­ci kseno­bio­tyków na mod­elu zwierzę­cym, pier­wiast­ki niezbędne i toksy­czne w eti­ologii różnych nowot­worów u ludzi, oce­na dzi­ała­nia kse­noe­stro­gen­nego tru­cizn z grupy TZO, oce­na skład­ników toksy­cznych w żywnoś­ci i kos­me­tykach, przy­go­towywanie raportów toksyko­log­icznych.

Kierownik jednostki

dr hab. prof. UM Anna Kilanow­icz-Sapota

Słowa kluczowe

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP