Doktoranci – stypendia

Regulamin

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, finansowanych z funduszu pomocy materialnej utworzonego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na podstawie art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
2. Przepisy Regulaminu stosuje się do:
1) doktorantów będących obywatelami polskimi;
2) doktorantów cudzoziemców w rozumieniu art. 43 ust. 2 Ustawy.
3. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkom ich rodzin, posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, i zapomogi, jeśli zostali przyjęci na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na zasadach dotyczących obywateli polskich albo na zasadach określonych w art. 43. ust. 3 i 4 Ustawy.

§ 2

1. Środki z dotacji przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów nie mogą być mniejsze niż wynika to z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów oraz nie większe niż 6% ogólnej dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów.
2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i uczelnianym organem samorządu doktorantów dokonuje podziału dotacji, o których mowa w ust. 1. W przypadku wyczerpania środków funduszu, Rektor może wstrzymać rozpatrywanie wniosków o pomoc materialną; po uzyskaniu środków finansowych rozpatrywanie wniosków zostaje wznowione.

§ 3

1. Doktoranci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa, na zasadach określonych w Regulaminie, przez okres studiów doktoranckich, w formie:
1) stypendium socjalnego;
2) zapomogi;
3) stypendium dla najlepszych doktorantów;
4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia – przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Stypendia przyznawane są w danym roku akademickim na okres semestru lub roku akademickiego, nie dłużej jednak niż na okres 10 miesięcy.
3. Rektor w terminie do 30 września każdego roku, w drodze zarządzenia, ustala okres, na jaki przyznawane są świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4.

§ 4

1. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu przyznawane są wyłącznie na wniosek doktoranta.
2. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej doktorant składa do Działu ds. Bytowych Studentów.
3. Wzory wniosków o przyznanie poszczególnych świadczeń pomocy materialnej określają załączniki nr 1-4 do niniejszego Regulaminu.
4. Wykaz dokumentów określających sytuację w rodzinie doktoranta zawiera odrębny komunikat właściwego Prorektora – wydany w uzgodnieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów.
5. Terminy składania dokumentów, o których mowa w ust. 3-4 określa właściwy Prorektor do dnia 15 kwietnia każdego roku.
6. W przypadku pozytywnego rozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia, który został złożony wraz z kompletem dokumentów:
1) w terminie do dnia 31 października – świadczenie zostaje przyznane od października z terminem pierwszej wypłaty w listopadzie;
2) w terminie późniejszym niż 31 października – świadczenie zostaje przyznane od miesiąca, w którym został złożony kompletny wniosek.
7. Świadczenia pomocy materialnej przekazywane są na rachunek bankowy wskazany przez doktoranta.

§ 5

1. Doktorantowi, który ukończył jedne studia doktoranckie, nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1.
2. Doktorant, będący uczestnikiem studiów doktoranckich na kilku uczelniach lub kilku specjalnościach w ramach jednej uczelni może otrzymywać świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 tylko na jednym, wskazanym przez doktoranta kierunku specjalizacyjnym studiów doktoranckich i tylko na jednej uczelni. Powyższe wymaga złożenia stosownego oświadczenia.
3. Stawki poszczególnych świadczeń, jak również wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania pomocy materialnej ustala Rektor, w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów, na rok akademicki i wprowadza odrębnym zarządzeniem.
4. Rektor, w terminie do 30 września każdego roku, w drodze zarządzenia ustala okres, na który przyznawane są świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4.

§ 6

1. Doktorant traci prawo do otrzymywania świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1, gdy:
1) został skreślony z listy doktorantów;
2) zrezygnował z otrzymywanego świadczenia;
3) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych;
4) uzyskał analogiczną pomoc materialną na innym kierunku lub uczelni;
5) ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż przewidziany tokiem studiów.
2. Wypłata świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 zostaje wstrzymana w przypadku wszczęcia przeciwko doktorantowi postępowania dyscyplinarnego – do czasu wydania prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego.
3. Przywrócenie wypłaty świadczeń następuje decyzją odpowiedniej komisji stypendialnej ds. doktorantów, na wniosek doktoranta.

§ 7

1. Doktorant może zachować prawo do otrzymywania świadczeń w sytuacji:
1) długotrwałej choroby;
2) urodzenia dziecka;
3) innych szczególnie uzasadnionych przypadków.
2. Decyzję o zachowaniu prawa do otrzymywania świadczeń podejmuje odpowiednia komisja stypendialna ds. doktorantów.

§ 8

Doktorant, któremu przyznano świadczenie i który ukończył studia przed terminem bądź utracił status studenta w czasie trwania roku akademickiego, traci prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej z ostatnim dniem miesiąca, w którym miały miejsce ww. zdarzenia. Wyjątek stanowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

§ 9

1. Doktorant ma obowiązek zgłaszania do Działu ds. Bytowych Studentów zmian, które zachodzą w składzie rodziny, dochodach rodziny lub toku studiów doktoranckich oraz innych okoliczności mających wpływ na jego sytuację materialną i możliwość dalszego korzystania z pomocy materialnej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawo do świadczenia ustalane jest na nowo w trakcie trwania roku akademickiego, na wniosek doktoranta.
3. Komisja Stypendialna ds. Doktorantów i Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Doktorantów mają prawo do weryfikacji danych zawartych w dokumentach i zaświadczeniach składanych przez doktoranta. Decyzja o przyznaniu świadczenia, podjęta na podstawie nieprawidłowych lub niepełnych danych, zostaje uchylona w formie decyzji administracyjnej, a doktorant zobowiązany jest do zwrotu świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Materialnej, niezależnie od odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej.
4. Wysokość stypendium ustala się na podstawie aktualnych dokumentów na najbliższym, od daty złożenia wniosku, posiedzeniu Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów.

§ 10

1. Obowiązek przedłożenia kompletnego wniosku, potwierdzającego stan osobowy i materialny rodziny, spoczywa na doktorancie.
2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, wzywa się doktoranta do uzupełnienia braków w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. O konsekwencjach braków we wniosku informuje się w wezwaniu.

§ 11

Doktorant ponosi pełną odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilną i karną za przekazanie danych, na podstawie których uzyskał świadczenie nienależne.

Rozdział II
Stypendium socjalne

§ 12

1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
2. W związku z koniecznością prawidłowego ustalenia wysokości dochodu, doktorant zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem dokumentów określonych odrębnym komunikatem właściwego Prorektora oraz innych niezbędnych zaświadczeń poświadczających jego sytuację materialną.
3. Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
4. Doktorant studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 3, może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.
5. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą do przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, określa się na zasadach obowiązujących w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne.
6. Doktorant studiów stacjonarnych może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli złoży pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie, że zamieszkując na stałe poza miejscem studiowania ponosi koszty wynajmu mieszkania w miejscu studiowania.

§ 13

1. Do ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
2. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
1) doktoranta;
2) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek – w przypadku braku samodzielności finansowej.
3. Doktorant jest samodzielny finansowo i może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów, osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 3:
1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26. rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 2 pkt 2, lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, wysokość dochodu uprawniającego do uzyskania stypendium socjalnego ustalana jest na podstawie dochodów osób określonych w ust. 2 pkt 1 i 2.

Rozdział III
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

§ 14

1. Doktorant może otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, po przedłożeniu odpowiedniego dokumentu wraz z wnioskiem.
2. Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wydane na czas określony, prawo do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala się maksymalnie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
3. Jeżeli doktorant niepełnosprawny uzyska ponownie orzeczenie stanowiące kontynuację poprzedniego, prawo do stypendium ustala się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia. Warunkiem jest złożenie wniosku w terminie 30 dni od daty upływu ważności poprzedniego orzeczenia.
4. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia orzeczonej niepełnosprawności doktoranta. Wyznaczone są następujące stopnie niepełnosprawności:
1) znaczny;
2) umiarkowany;
3) lekki.
5. Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy składać u Głównego Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział IV
Stypendium dla najlepszych doktorantów

§ 15

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane doktorantowi na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
1) zaliczył rok studiów w terminie przewidzianym w regulaminie studiów uzyskując bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;
2) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej;
3) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

3. Szczegółowe kryteria punktacji osiągnięć doktorantów ubiegających się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów określa załącznik nr 5.
4. Doktorant ubiegający się o stypendium, o którym mowa w ust. 2, ma obowiązek załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające jego osiągnięcia. Brak ww. dokumentów uniemożliwia przyznanie punktacji za osiągnięcia wymienione we wniosku.
5. Studium Doktoranckie tworzy następujące listy rankingowe zgodne z załączonym wzorem:
1) listę doktorantów pierwszego roku studiów stacjonarnych;
2) listę doktorantów pierwszego roku studiów niestacjonarnych, rozpoczynających studia w semestrze zimowym;
3) listę doktorantów pierwszego roku studiów niestacjonarnych, rozpoczynających studia w semestrze letnim;
4) listę doktorantów kolejnych lat studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych rozpoczynających studia w semestrze zimowym;
5) listę doktorantów kolejnych lat studiów niestacjonarnych rozpoczynających zajęcia w semestrze letnim.
6. Studium Doktoranckie zobowiązane jest do przekazywania list, o których mowa w ust. 5, do Działu ds. Bytowych Studentów w terminie do 31 października.
7. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów na poszczególnych latach i trybach studiów określa Rektor odrębnym zarządzeniem.

Rozdział V
Zapomogi

§ 16

1. Zapomoga stanowi rodzaj doraźnej pomocy doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
2. Podstawą przyznania zapomogi jest przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej doktoranta wynikające ze zdarzeń losowych, na które doktorant nie miał wpływu.
3. Do sytuacji uzasadniających przyznanie zapomogi w szczególności zalicza się:
1) ciężką i przewlekłą chorobę doktoranta lub członka jego najbliższej rodziny (pierwszy stopień pokrewieństwa);
2) śmierć najbliższego członka rodziny (pierwszy stopień pokrewieństwa);
3) nieszczęśliwy wypadek doktoranta;
4) klęski żywiołowej (pożar, powódź, itp.);
5) koszty poniesione z tytułu urodzenia dziecka.
4. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.
5. Zapomoga może zostać przyznana jedynie na wniosek doktoranta złożony wraz z dokumentacją potwierdzającą zaistniałą sytuację.
6. W przypadku, gdy na uczelni studiuje kilku członków tej samej rodziny, zapomoga z tego samego tytułu przysługuje tylko jednemu z nich. Wyjątek stanowi śmierć jednego z rodziców.
7. W sytuacjach wymienionych w ust. 3 pkt 1 i 2 wymagane jest oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.
8. Jeżeli ciężka choroba doktoranta ma charakter przewlekły, to należy uznać jego prawo do zapomogi z tego samego tytułu raz w semestrze.
9. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.
10. O wysokości przyznanej zapomogi decyduje odpowiednia Komisja Stypendialna.

Rozdział VI
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

§ 17

1. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia są przyznawane doktorantom przez właściwego ministra.
2. Doktorant przedstawia wniosek o stypendium, wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia doktoranta, w Dziale ds. Bytowych Studentów.
Rozdział VII
Tryb wydawania decyzji oraz organizacja i funkcjonowanie komisji stypendialnych
§ 18
1. Organami orzekającymi w sprawach pomocy materialnej są powoływane na dwa kolejne lata akademickie: Komisja Stypendialna ds. Doktorantów oraz Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Doktorantów.
2. Komisja Stypendialna ds. Doktorantów powoływana jest przez Kierownika Studiów Doktoranckich spośród pracowników uczelni i doktorantów delegowanych przez Radę Samorządu Doktorantów.
3. Odwoławcza Komisja Stypendialna powoływana jest przez Rektora spośród pracowników uczelni i doktorantów delegowanych przez Radę Samorządu Doktorantów.
4. Nie można być powołanym zarówno do Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów, jak i do Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów.
5. Większość składu komisji, o których mowa w ust. 1, stanowią doktoranci.
6. Członek komisji, którego sprawa rozpatrywana jest na posiedzeniu komisji, zostaje wyłączony z podejmowania decyzji dotyczącej własnej osoby.
7. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu orzekającego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
8. Decyzje wydawane przez Komisję Stypendialną ds. Doktorantów i Odwoławczą Komisję Stypendialną ds. Doktorantów podpisują przewodniczący tych komisji lub działający w ich imieniu wiceprzewodniczący.
9. W ramach nadzoru nad działalnością komisji Kierownik Studiów Doktoranckich lub Rektor mogą uchylić decyzję odpowiednio Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów, niezgodną z przepisami ustawy bądź niniejszym Regulaminem.
10. Z prac Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów każdorazowo sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący oraz wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

§ 19

1. Decyzję doktorant może odebrać osobiście w Dziale ds. Bytowych Studentów.
2. Doręczenie decyzji nieodebranych w sposób określony w ust. 1 odbywa się poprzez wysyłkę listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na podany przez doktoranta adres do korespondencji.
3. Od decyzji Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów przysługuje doktorantowi odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów, złożone za pośrednictwem Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów w Dziale ds. Bytowych Studentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji.
4. Odwołanie rozpatrywane jest w ciągu miesiąca od daty jego wpływu.

5. W przypadku decyzji dotyczącej świadczenia, o którym mowa w § 3 pkt 3 doktorantowi przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji. Na decyzję wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w trybie określonym w ust. 6.
6. Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów jest ostateczna. Od decyzji tej przysługuje doktorantowi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, złożona za pośrednictwem Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów w Dziale ds. Bytowych Studentów w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji – w przypadku decyzji dotyczącej świadczeń wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 4.
7. Kierownik Studiów Doktoranckich lub Rektor upoważnia odpowiednio Komisję Stypendialną ds. Doktorantów lub Odwoławczą Komisję Stypendialną ds. Doktorantów do przetwarzania danych osobowych doktorantów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej.

§ 20

Obsługą administracyjną Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów zajmuje się Dział ds. Bytowych Studentów, który zobowiązany jest w szczególności do przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej i przekazywania ich odpowiednim organom do zatwierdzenia i rozpatrzenia oraz wzywania doktorantów – za upoważnieniem komisji – do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie