Stypendia i akademiki

Katalog dochodów utraconych i uzyskanych

Utrata dochodu

Z utratą dochodu mamy do czynienia w przypadku, gdy osoba w roku poprzedzającym okres stypendialny uzyskiwała dochód z danego źródła, natomiast na dzień składania wniosku już nie ma tego dochodu.

Nie każdy dochód można utracić. Katalog możliwych źródeł utraty dochodu obejmuje:

 • utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 • utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia,
 • utratę świadczenia rodzicielskiego,
 • utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratę świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
 • utratę stypendium doktoranckiego;
 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY do utraty dochodu:

 • Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (wniosek w dokumentach do pobrania)
 • Dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło, decyzja o rencie, emeryturze, zaświadczenie z Urzędu Pracy)
 • Dokument określający wysokość utraconego dochodu (np. PIT 11/40)

 

Uzyskanie dochodu

Z uzyskaniem dochodu mamy do czynienia w przypadku, gdy osoba na dzień składania wniosku
o stypendium uzyskuje dochód ze źródła, z którego nie uzyskiwała dochodów w roku poprzedzającym okres stypendialny. Katalog źródeł uzyskania dochodu obejmuje:

 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskanie stypendium doktoranckiego

NIEZBĘDNE DOKUMENTY do uzyskania dochodu:

 • Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (wniosek w dokumentach do pobrania)
 • Dokument określający datę uzyskania dochodu (np. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie z Urzędu Pracy o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, decyzja przyznająca emeryturę, rentę)
 • Dokument określający wysokość dochodu netto otrzymanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany (np. zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie z ZUS o wysokości dochodu netto za odpowiedni miesiąc)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!