Czcionka A- A A+

Stypendia i akademiki

Strona główna » Student » Stypendia i akademiki » Katalog dochodów utraconych i uzyskanych

Katalog dochodów utraconych i uzyskanych

UTRATA dochodu

Z utratą dochodu mamy do czynienia w przy­pad­ku, gdy oso­ba w roku poprzedza­ją­cym okres stype­n­di­al­ny uzyski­wała dochód z danego źródła, nato­mi­ast na dzień składa­nia wniosku już nie ma tego dochodu.

Nie każdy dochód moż­na utracić.

Kat­a­log możli­wych źródeł utraty dochodu obe­j­mu­je utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowaw­czego,
 • utratą zasiłku lub stype­ndi­um dla bezro­bot­nych,
 • utratą zatrud­nienia lub innej pra­cy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przede­mery­tal­nego lub świad­czenia przede­mery­tal­nego, nauczy­ciel­skiego świad­czenia kom­pen­sacyjnego, a także emery­tu­ry lub ren­ty, ren­ty rodzin­nej, ren­ty soc­jal­nej lub rodzi­ciel­skiego świad­czenia uzu­peł­ni­a­jącego,
 • wykreśle­niem z rejestru pozarol­niczej dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej lub zaw­iesze­niem jej wykony­wa­nia w rozu­mie­niu art. 16b ustawy o ubez­piecze­niu społecznym rol­ników lub art. 36aa ust. 1 ustawy o sys­temie ubez­pieczeń społecznych,
 • utratą zasiłku chorobowego, świad­czenia reha­bil­i­ta­cyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługu­ją­cych po utra­cie zatrud­nienia lub innej pra­cy zarobkowej,
 • utratą zasąd­zonych świad­czeń ali­men­ta­cyjnych w związku ze śmier­cią oso­by zobow­iązanej do tych świad­czeń lub utratą świad­czeń pieniężnych wypła­canych w przy­pad­ku bezskutecznoś­ci egzekucji ali­men­tów w związku ze śmier­cią oso­by zobow­iązanej do świad­czeń ali­men­ta­cyjnych,
 • utratą świad­czenia rodzi­ciel­skiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubez­piecze­niu społecznym rol­ników,
 • utratą stype­ndi­um dok­toranck­iego;

doku­men­ty do utraty dochodu:

 • Wniosek o ponowne przelicze­nie dochodu (wniosek w doku­men­tach do pobra­nia)
 • Doku­ment określa­ją­cy datę utraty dochodu (np. świadect­wo pra­cy, umowa zlece­nie, umowa o dzieło, decyz­ja o ren­cie, emery­turze, zaświad­cze­nie z Urzę­du Pra­cy)
 • Doku­ment określa­ją­cy wysokość utra­conego dochodu (np. PIT 11/40)

UZYSKANIE dochodu

Z uzyskaniem dochodu mamy do czynienia w przy­pad­ku, gdy oso­ba na dzień składa­nia wniosku o stype­ndi­um uzysku­je dochód ze źródła, z którego nie uzyski­wała dochodów w roku poprzedza­ją­cym okres stype­n­di­al­ny.

Kat­a­log możli­wych źródeł uzyska­nia dochodu obe­j­mu­je uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończe­niem urlopu wychowaw­czego,
 • uzyskaniem zasiłku lub stype­ndi­um dla bezro­bot­nych,
 • uzyskaniem zatrud­nienia lub innej pra­cy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasiłku przede­mery­tal­nego lub świad­czenia przede­mery­tal­nego, nauczy­ciel­skiego świad­czenia kom­pen­sacyjnego, a także emery­tu­ry lub ren­ty, ren­ty rodzin­nej, ren­ty soc­jal­nej lub rodzi­ciel­skiego świad­czenia uzu­peł­ni­a­jącego,
 • rozpoczę­ciem pozarol­niczej dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej lub wznowie­niem jej wykony­wa­nia po okre­sie zaw­ieszenia w rozu­mie­niu art. 16b ustawy o ubez­piecze­niu społecznym rol­ników lub art. 36aa ust. 1 ustawy o sys­temie ubez­pieczeń społecznych,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świad­czenia reha­bil­i­ta­cyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługu­ją­cych po utra­cie zatrud­nienia lub innej pra­cy zarobkowej,
 • uzyskaniem świad­czenia rodzi­ciel­skiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubez­piecze­niu społecznym rol­ników,
 • uzyskaniem stype­ndi­um dok­toranck­iego.

doku­men­ty do uzyska­nia dochodu:

 • Wniosek o ponowne przelicze­nie dochodu (wniosek w doku­men­tach do pobra­nia)
 • Doku­ment określa­ją­cy datę uzyska­nia dochodu (np. zaświad­cze­nie z zakładu pra­cy o zatrud­nie­niu, zaświad­cze­nie z Urzę­du Pra­cy o przyz­na­niu zasiłku dla bezro­bot­nych, decyz­ja przyz­na­ją­ca emery­turę, ren­tę)
 • Doku­ment określa­ją­cy wysokość dochodu net­to otrzy­manego za miesiąc następu­ją­cy po miesiącu, w którym dochód został uzyskany (np. zaświad­cze­nie z zakładu pra­cy, zaświad­cze­nie z ZUS o wysokoś­ci dochodu net­to za odpowied­ni miesiąc)
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP