Nauka

Strona główna » Nauka » Scientific coordinators

Scientific coordinators

 1. Zakład Endokrynologii Starzenia
 2. Zakład Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej
 3. Klini­ka Pedi­atrii Onkologii Hema­tologii i Dia­betologii
 4. Klini­ka Pul­monologii Ogól­nej i Onko­log­icznej
 5. Zakład Biologii Moleku­larnej Nowot­worów
 6. Zakład Bio­chemii
 7. Klini­ka Psy­chi­a­trii Dorosłych
 8. Klini­ka Pneu­monologii i Aler­gologii I Kat­e­dra Chorób Wewnętrznych
 9. Cen­trum Edukacji Medy­cznej
 10. Zakład Chemii Bio­moleku­larnej
 11. Zakład Medy­cyny Rodzin­nej
 12. Klini­ka Der­ma­tologii, Der­ma­tologii Dziecięcej i Onko­log­icznej
 13. Zakład Toksykologii
 14. Klini­ka Psy­chi­a­trii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psy­choty­cznych
 15. Klini­ka Geri­atrii
 16. Klini­ka Immunologii, Reuma­tologii i Alergii
 17. Klini­ka Chorób Wewnętrznych, Ast­my i Alergii
 18. Zakład Chemii i Bio­chemii Klin­icznej
 19. Zakład Chemii Far­ma­ceu­ty­cznej, Anal­izy Leków i Radio­far­ma­cji
 20. Klini­ka Chorób Wewnętrznych i Nefro­di­a­betologii
 21. Zakład Moleku­larnych Mech­a­nizmów Komórkowych
 22. Zakład Biologii Struk­tu­ral­nej
 23. Zakład Gene­ty­ki Klin­icznej
 24. Klini­ka Oto­laryn­gologii, Onkologii Laryn­go­log­icznej, Audi­ologii i Foni­a­trii
 25. Zakład Bio­far­ma­cji
 26. Zakład Endokrynologii Płod­noś­ci
 27. Zakład Psy­chologii Lekarskiej
 28. Zakład Nefropat­a­logii
 29. Klini­ka Inten­sy­wnej Ter­apii Kar­di­o­log­icznej
 30. Klini­ka Neu­rologii i Udarów Mózgu
 31. Cen­trum Medy­cyny Rodzin­nej i Społecznoś­ci Lokalnych
 32. Zakład Angi­ologii
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP